Çözümlerimiz

Yerel Ağ Çözümleri

 Birden fazla bilgisayaryn birbiri ile haberle?mesi ihtiyacynyn do?masy sonucu yerel a? çözümleri hyzly bir ?ekilde geli?mi?tir. Artan güvenlik ve yönetim ihtiyaçlary sonucu yerel a?laryn yönetilebilir ve akylly olmasy kaçynylmaz hale gelmi?tir. Bu kapsamda Bilgi Birikim Sistemleri, sektörün önde gelen markalaryndan Cisco ve Aruba ile birçok ba?aryly projeye imza atmy?tyr. Mü?teri ihtiyaçlaryna göre 3 katmanly yapylar (Eri?im, Da?ytym ve Omurga) uzman mühendis kadrosu ile projelendirilip hayata geçirilmi?tir. Bu kapsamda akylly anahtar sistemleri üzerinde sanal yerel a?lar (VLAN) geli?tirilmi?tir. Büyük kampüs a?larda, farkly VLAN’lar olu?turulup bu VLAN’lar arasyndaki eri?im kontrolleri akylly switchler tarafyndan sa?lanmaktadyr. ​​